Waxing

1/2 Leg                                                                        £23                                                                            

1/2 Leg & Bikini Line                                                    £28                                                                               

1/2 Leg, Bikini & Underarm                                           £33                                                                     

Upgrade Bikini Line to Hollywood/Brazilian                  £15                                                                               

Full Legs                                                                     £32                                                                               

Full Legs & Bikini Line                                                 £35                                                                           

Full Legs, Bikini & Underarm                                        £39                                                                               

Upgrade Bikini Line to Hollywood/Brazilian                 £15                                                                           

Underarm                                                                  £14.50                                                                       

Half Arm                                                                    £15                                                                       

Full Arm                                                                     £23                                                                      

Standard Bikini Line                                                   £15                                                                      

High Bikini Line                                                          £18                                                         

Brazilian/Hollywood                                                   £28                                                                            

Top Lip                                                                       £10                                                                            

Top Lip & Chin                                                            £16                                                                       

Eyebrows & Top Lip                                                    £18 

Print | Sitemap
© Beautiful Too